اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی شیرزاد

رئیس پلیس بین الملل

hadi_shirzadyahoo.com

سردبیر

محمد قصری

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

researchpolice.ir

اعضای هیات تحریریه

سروش امیری

روابط بین الملل (مطالعات منطقه ای) دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

suroush.jnugmail.com

محمدجواد جاوید

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

داود دعاگویان

علوم ارتباطات دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

da.doagooyanyahoo.com

علی دلاور

روانشناسی استاد گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

delavar.aliyahoo.com

قاسم زمانی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

drghzamanigmail.com

حسین شریفی طرازکوهی

استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hsharifityahoo.com

محمد حسن شیخ الاسلامی

روابط بین الملل دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

infosir.ac.ir

سید سعید کشفی

مدیریت دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

s_s_kashfihotmail.com

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهدی شهبازی

حقوق بین الملل عمومی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

m.shahbazi618gmail.com
021 - 81821368

اعضای مشورتی هیات تحریریه

الهام امین زاده

حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eaminzadehut.ac.ir

غلامحسین بیابانی

علوم ارتباطات دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

biabanighyahoo.com

ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

پویان بیگلری

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آیت اله بروجردی

pooyan.biglarygmail.com

یوسف ترابی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

utorabi14gmail.com

محمود عباسی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

dr.abbasisbmu.ac.ir

ابومحمد عسگرخانی

روابط بین الملل عضو هیئت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

asgarkhaut.ac.ir

محمد فرجیها

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

farajihaymodares.ac.ir

محسن محبی

حقوق بین الملل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

mohsenmohebi.ir/
sd.mohebigmail.com

رضا موسی زاده

استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

rmousazadeh8gmail.com