دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1396 
7. نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از فساد

صفحه 149-172

عارف خلیلی پاجی؛ سید علیرضا میرکمالی