دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1396 
5. سیاست جنایی تقنینی سازمان ملل برای مبارزه با نسل‌زدایی

صفحه 169-192

حمیدرضا جاویدزاده؛ داود کرمی؛ سحر پورحسن زیوه


6. تبیین مفاهیم جنایت علیه محیط زیست

صفحه 193-219

ندا محمدعلیخانی؛ مرتضی محمدعلیخانی