دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1396 
4. نقش اتحادیه اروپا در قاعده مندسازی جرائم سایبری

صفحه 104-143

مهرداد تقی زاد؛ کیوان زمردی؛ مهدی حاجیان


7. حریم خصوصی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

صفحه 207-232

محرم بخشایشی بایقوت؛ حسین حیدری منور