دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1395 
2. مطالعه تطبیقی اقدامات پیشگیرانه پلیس در حوزه پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

صفحه 31-53

اکبر سلیمی؛ عباس خورشیدی؛ حسین ذوالفقاری؛ نوذر امین صارمی