دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1393 
5. اصلاح ساختارهای قانونی، نظارتی و فرهنگی در مبارزه با فساد اداری

صفحه 93-108

حمید تابلی؛ جواد صالحی؛ مرتضی حسین پور؛ علی غلامعلی پور