دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1392 
1. پلیس و ضرورت آموزش های حقوق بشری

صفحه 11-47

محسن صوفی زمرد، قادر زارع مهدوی، داود محبوبی


4. نقش علوم زمین قانونی در بررسی جرایم و اجرای قانون

صفحه 107-123

الهه اکبری ، علی اصانلو ، محمد معتمدی راد ، سیما پور هاشمی


6. اقدام متقابل چین علیه تروریسم در چارچوب عدالت کیفری

صفحه 179-207

ایرج گلدوزیان پیمان نمامیان ماشاالله حاتمی