دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1400 
3. مداخله کیفری بر مبنای مصلحت در جرم انگاری جرائم فراملی

صفحه 53-76

منوچهر عبدالهی؛ هما داودی گرمارودی؛ امیر سماواتی پیروز


4. تاثیر قاعده تحذیر بر مسئولیت نیروهای مسلح ایران و لبنان

صفحه 77-98

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زارعت؛ سید مهدی منصوری