دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1400 
8. تحول حقوق کیفری محیط زیست بین المللی در پرتو جرم انگاری اکوتروریسم

صفحه 162-182

نازنین بازغی؛ عباس پورهاشمی؛ داوود هرمیداس باوند