دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1399 
2. حقوق بشر در نوع رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و ایران

صفحه 47-71

محمدحسین دهقان‌زاده؛ مسعود بیتانه؛ نادر مردانی


9. احزاب سیاسی و جامعه مدنی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آلمان

صفحه 182-208

احمد ساجدی؛ روح اله رحیمی؛ حسین علائی؛ خدیجه کریمی اصفهانی