دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، پاییز 1399 
5. امنیت در مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

صفحه 91-116

حسین خوشبخت؛ شهرداد دارابی؛ سید محمود میرخلیلی