دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 
7. پیشگیری وضعی و کیفری از سو رفتار پلیس علیه متهمان

صفحه 152-181

غلامحسین بیابانی؛ محمدرضا کونانی؛ بهنام ذوقی