دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1398 

پژوهشی

1. تدابیر ملی و فراملی مقابله با فساد به عنوان جرم سازمان یافته

صفحه 9-41

محمد جوانمرد؛ محمد میرزایی؛ الهقلی اسماعیلی پور


4. نقش و جایگاه حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمه مسلحانه علیه تروریسم

صفحه 86-111

محمد رضا سبحانی؛ میرابراهیم صدیق؛ سید عبدالله میر غیاثی