دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1398 
3. مطالعه تطبیقی نحوه عملکرد پلیس دیپلماتیک ایران با انگلستان و فرانسه

صفحه 57-88

علیرضا نجفی؛ سعید عطازاده؛ محمدرضا یحیائی اردستانی