دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1397 
2. نظریه کالای عمومی سیاست مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا

صفحه 29-57

عزیز جوانپور هروی؛ رامین بخشی تلیابی؛ محمدرضا فرهادی