دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-157 
3. حق بر مجازات نشدن؛ از منظر موازین حقوق بشر و اصول بنیادین حقوق کیفری

صفحه 55-78

محمد جواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


4. جنایت علیه محی طزیست در حقوق بین الملل

صفحه 79-92

ندا محمدعلیخانی؛ مرتضی محمدعلیخانی