نگرشی تطبیقی بر چالش های پلیسی و قضایی دکترین سوء نیت انتقالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.

چکیده

زمینه:دکترین قصد انتقالی که محصول نظام حقوقی انگلستان و آمریکا بوده و در حقوق کیفری ایران با مفاهیمی نظیر خطای هدفی و هویتی در جنایات قرابت دارد،قائل به عمدی بودن ماهیت جنایت در فرض وقوع خطا در قربانی است.اعمال این دکترین در بسیاری از موقعیت ها،ضابطین دادگستری و مراجع قضایی را دچار ابهام و سردرگمی می نماید.
هدف:با توجه به این که چالش برجسته ی دکترین جاری،در حیطه ی پیامد های قضایی و پلیسی آن نمایان می شود،این مقاله با هدف بررسی برخی از مهمترین محدودیت های تئوری مزبور نگارش یافته است.
روش: شیوه نگارش این تحقیق بر پایه روشی است که بیشتر پژوهش ها در حقوق کیفری در پیش گرفته اند.از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت ، توصیفی - تحلیلی بوده و از جهت محتوی تطبیقی خواهد بود.همچنین شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است.
نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی است که اجرای قواعد دکترین قصد انتقالی،ممکن است پلیس و نظام های حقوقی تابع را در قرایند کشف جرم و دادرسی با چالش های گوناگونی مواجه سازد که نتیجه آن نقض اصول و استاندارد های دادرسی منصفانه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها