بررسی نشانگاه های دیپلماسی انتظامی در مرزهای ایران و پاکستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مرزهای ایران و پاکستان یک از موضوعاتی است که همواره در امنیت کشورمان تاثیرگزار بوده است نیروی انتظامی نیز به عنوان نهاد اصلی تامین کننده نظم و امنیت عمومی نقش مهمی دراین امر داشته است. در این راستا تعامل و مناسبات نیروی انتظامی با نهادها و سازمان های هدف می تواند بسترهای مقابله ای با جرائم و چالش های موجود را فراهم نماید از این رو نویسنده در این تحقیق با هدف بررسی نشانگاه های دیپلماسی انتظامی در مرزهای شرقی سعی دارد موارد تاثیر گذار در آن را تبیین و نهایتا نقش نیروی انتظامی ودیپلماسی انتظامی را مورد واکاوی قرار دهد
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از این است که نیروی انتظامی می تواند با فعال سازی دیپلماسی انتظامی با سلسله مراتب قدرت در استان سیستان و بلوچستان و همین طور فعال سازی دیپلماسی انتظامی با پلیس لویز و ایالتی در ایالت بلوچستان پاکستان نقش مهمی در مقابله با جرائم و استرداد مجرمین و متهمین متواری و همین طور اشراف اطلاعاتی منطقه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها