جهانی شدن جرم و ضرورت سیاست گذاری جدید پلیس در مبارزه با جرایم فراملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: نظریه جهانی شدن حقوق کیفری در سطح جهانی و بالتبع ایران نظریه جدیدی است که چالش های آن مورد بررسی قرار نگرفته است. از طرفی مطالعه ماهیت و جنبه های جرم شناختی جرایم جهانی نیاز به جهانی فکر کردن پلیس و رویکرد تحقیقاتیِ فراملی دارد، چنان که پلیس کشورهای مختلف، نیاز به کسب اطلاعات و آمار جنایی جوامع یکدیگر و همکاری در این زمینه دارند. لذا بایستی یافته های جرم شناسی به کمک عدالت کیفری بین المللی برای مقابله آگاهانه با جرایم جهانی یعنی تعریف راهبرد مبتنی بر مطالعات جرم شناختی مرتکبان و بزه دیدگان جرایم فراملی بشتابد. این پژوهش با هدف، "سیاست گذاری جدید پلیس در زمینه مبارزه با جرایم فراملی " انجام شده است.
روش شناسی: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین داخل، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته های پژوهش: با توجه به جهانی شدن جرایم و چالش های آینده، معماری انسانی، ساختار سازمانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که کارکنان پلیس را به طور مستمر به سوی کاربرد عملی مبارزه با جرایم فراملی هدایت کند.
نتیجه گیری: آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم جهانی بکاهد، تدوین سیاست های پلیسی مناسب، تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی است.

کلیدواژه‌ها