بررسی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر اساس نیازهای امروزین

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی صلاحیت رسیدگی به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‎المللی را داراست.اما آنچه که در اساسنامه دیوان برای صلاحیت دیوان ذکر شده، داشتن صلاحیت تکمیلی در رسیدگی به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است که می تواند به تضعیف این نهاد در رسیدگی به جرایم مهم مورد توجه جامعه جهانی بیانجامد.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی انجام شده و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
یافته ها: با توجه به اینکه شرایط اصلاح در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، دوره کنونی زمان مناسبی است که نیازهای امروزی جامعه بین المللی در برخورد جنایات مهم و گسترده بین المللی همچون تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دزدی دریایی مطمح نظر قرار گیرد. زیرا قربانیان اهمیت این جرایم کم تر از قربانیان جرایم موضوع صلاحیت دیوان نمی باشد.
نتیجه گیری: قرار دادن جرایمی مانند ترور، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی در کنار جنایت های مذکور در اساسنامه و توجه به اعمال صلاحیت بین المللی اصلی به جای صلاحیت تکمیلی می‌تواند نقش مهمی را در بی کیفرمانی این جرایم ایفا نماید. مضافا بر اینکه نیم نگاهی به اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی نیز شایسته به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها