تعهدات قراردادی دادستان در دیوان کیفری بین المللی در تعارض با الزامات دادرسی عادلانه در پرونده ی لوبانگا

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: دادستان دیوان کیفری بین المللی در پرونده ی لوبانگا برای جمع آوری دلائل مُثبِت جرم متوسل به قراردادهایی خاص شده است. این قرادادها به موجب ماده ی (e)(3)54 اساسنامه ی رُم معروف به «قراردادهای محرمانه» هستند. دلائل جمع آوری شده به موجب این قراردادها نباید افشاء می شد، مگر اینکه طرف این قراردادها به افشاء آن رضایت می داشتند.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آراء دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو انجام شده است.
یافته ها: شعبه ی مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستان خواست که این دلائل را برای رعایت مولفه های دادرسی عادلانه در حق متهم افشاء کند. لیکن دادستان به استناد تعهدات قراردادی خود در جمع آوری دلائل از انجام این دستور شعبه ی مقدماتی خودداری کرد.
نتیجه گیری: در این پژوهش سوال این است که جایگاه تعهدات قراردادی دادستان در برابر الزامات دادرسی عادلانه در حق متهم چیست؟ رویه ی شعبه ی بدوی دیوان کیفری بین المللی نشان می دهد که تعهدات قراردادی دادستان تاب مقاومت در برابر تعهدات قانونی دادستان در الزام به رعایت حقوق لوبانگا در برخورداری از دادرسی عادلانه را ندارد. دادستان این رویه را برخلاف مقررات ماده ی (e)(3)54 اساسنامه می داند، در حالی که شعبه ی تجدیدنظر نظریه ی دادستان را رد می کند.

کلیدواژه‌ها