دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

1. نگاهی بر نسل‌زدایی فرهنگی به مثابه جنایت بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

جمال بیگی؛ مهرداد تیموری


2. استثنائات امنیتی ذیل معاهدات تجاری و سرمایه گذاری: رفع تزاحم میان منافع امنیتی دولت‌ها و توسعه تجارت و سرمایه گذاری آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

علی مجتهدی؛ محمود باقری


3. جایگاه تحقیقات کیفری در ابررایانش از منظر اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

جواد صالحی


4. بررسی تطبیقی سرقت رایانه ای و مجازات آن در نظام حقوقی ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

فاطمه نوری؛ ابوالفضل ریگی گزمه


5. شاخص های رای مطلوب در نظام قضائی ایران در پرتو موازین بین المللی حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

جبار عیسائیان؛ صادق سلیمی


6. سنجش رضایت شهروندان شیعه افغانستان از عملکرد پلیس(مورد مطالعه: منطقه 6 شهر کابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

ضیاحسین یوسفی؛ سید حسین حسینی


7. چالش‌ها و دستاوردهای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای در پرتو تحولات جامعه بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

پیمان نمامیان


8. چالش های فراروی جامعه بین المللی در اِعمال سازکارهای جهانی نظام بین المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

مهدی کیخسروی؛ احمد مومنی راد؛ محمد ستایش پور


9. ترک فعل موجب قتل در حقوق کیفری ایران و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

محبوبه مختاری؛ محمدرضا شادمان فر؛ محمد ابراهیم شمس ناتری